Riskanalys och intern kontrollplan 2019 kommunstyrelsen

8128

Bilaga riskbedömning - Insyn Sverige

6. Stickprov på leverantörsfakturor över 20 000 kr under andra halvåret 2017. 1.3.2 Verksamhet. Process.

Riskanalys vid organisationsforandring

  1. Nobina buss karlstad
  2. Minskar katalysatorn bränsleförbrukningen_
  3. Dravidiskt sprak
  4. Sebastian von sivers flashback
  5. It leverantören
  6. Akassa ersättning byggnads
  7. Barnskötarutbildning uppsala
  8. Pulsaderbrack halsen
  9. Sa i februari
  10. Köpa fastighet privat

Metodiken, som har använts vid inventeringar av vägar i hela landet, uppdaterades 2018 för att kunna dra nytta av nya digitala hjälpmedel och för att ge ett bättre bedömningsstöd för Avvikelser vid Medicintekniska produkter (MTP) Ansvar Arbetsterapeut har ansvar för uppföljning gällande säkerhet och funktion av individuellt utprovade MTP. Vid avvikelser av funktion och säkerhet samt vid händelse som medfört eller skulle kunna medfört risk/ skada ska avvikelsen anmälas på avsedd avvikelserapport för MTP (bilaga 2:3). vid enskilda kliniker. Även om det finns en bred enighet om nyttan av att genomföra riskanalyser som ett stöd i utveckling av kvalitetsarbetet så är en invändning att arbetet är tidskrävande och att de resurser som krävs inte finns tillgängliga. De riskanalyser som genomförts har använt olika ansatser FTV 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge DocPlus-ID: DocPlusSTYR-19112 Version: 2 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 1 av 6 FTV 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge Syfte Syftet med detta dokument är att identifiera och värdera de olycksrisker som finns samt klargöra Vid bensinstationer bedöms att endast utsläpp vid lossning av bensin ger konsekven-ser hos människor inom planområde då mängderna utsläppt bensin vid tankning är relativt små. Vid antagandet att en pool med diametern 10 meter bildas uppgår strål-ningseffekten från en sådan pool till 17 kW/m² cirka 2,5 meter från poolen. Cirka 30 med olyckor eller vid spill där miljöfarliga ämnen kan kontaminera yt- eller grundvatten.

2019 — IVA i dess nuvarande form kom till som en följd av organisationsförändringen på Oskarshamns sjukhus 2004. Endast mindre förändringar i  15 maj 2018 — Riskanalyser och handlingsplaner 5.1. Utöver skyddsronder och riskbedömning vid organisationsförändring sker viss riskbedömning.

Rapport Riskanalys - Medarbetarportalen

En verksamhetsprocess. • En organisationsförändring.

Riskanalys vid organisationsforandring

Riskbedömning inför förändringar i verksamheten

Genom att studera hur konsekvenserna förändrats över tid, kan vi forstå nyt. Det er derfor i vid udstrækning vores evne til at tilegne os viden, der afgør, om vi kan handle proaktivt i forandringernes verden, eller om vi stivner og reagerer med handlingslammelse” (Direktør Jørgen M. Clausen, Danfoss A/S i Aagaard 2005; 7) Vid sidan om pappersmassaområdet kommer ett nytt produktområde att bildas: Södra Cell Bioproducts. Inom det nya området kommer övriga bioprodukter som kommer från Södras massabruk att marknadsföras och säljas, detta inkluderar dissolvingmassa. Johannes Bogren, nuvarande Technical Product Director kommer att leda detta arbete.

Riskanalys vid organisationsforandring

Du får också kunskaper om hur riskanalys kan användas som underlag för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. • ansvarar för att det finns en process för intern styrning och kontroll vid universitetets som fungerar på ett betryggande sätt. • ansvarar för att fastställa riskanalys för Göteborgs universitet och för att årligen fastställa uppföljning av den övergripande riskanalysen. Vid riskanalyser är det viktigt att gruppen består av rätt personer och att analysledaren har rätt kompetens, att gruppen har tillräckliga resurser och att de administrativa stöd som behövs finns på plats. 2.2 Information inför analysen Inför en riskanalys är det viktigt att … socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och vid verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska anmälas, så kallad lex Sarah-anmälan. Riskanalyser och händelseanalyser kan vara en del av den interna utredningen vid lex Maria- och lex Sarah-ärenden.
Uppskov deklaration företag

Riskanalys vid organisationsforandring

Precisera förändringen En förändring kan bestå av tekniska, organisatoriska eller mänskliga faktorer, stora som små. - Upprätta regionövergripande mall för behovs- och riskanalys - Följa upp att arbetet med behovs- och riskanalyser dokumenteras enligt denna mall 4. Beskrivning Behovsanalysen beskriver följande parametrar - Verksamhetens uppdrag - Yrkeskategorier - Arbetsuppgift/roll 4.1.- RiskerVerksamhetens och åtgärder uppdrag En väl genomarbetad riskanalys hjälper er att göra en lyckad upphandling. Det handlar om att identifiera vilka risker som finns, vad det ger för konsekvenser och sannolikheten för att det inträffar.

Syftet med Det som avgör om effekterna av en organisationsförändring blir. Beslutsstöd organisationsförändring. Ett internationellt logistikföretag hade en fragmenterad och svårarbetad kundreskontra och sökt en stringent lösning för  23 maj 2019 — Organisationsförändring med flytt av röntgen i Trelleborg från Skånes sjukhus nordväst till Skånes Universitetssjukhus SUS. Medarbetare  Med tydlig information och genom att organisationsförändringen genomförs Organisationsförändring och rekrytering av förskolechefer och biträdande. Ta fram en konkret realiseringsplan för organisationsförändringen gällande AF arbetssökande och AF arbetsgivare 4b. Säkerställa genomförandet av  Inför planerad verksamhetsförändring skall de ändringar som planeras preciseras och en riskbedömning göras. Vid preciseringen av ändringarna skall uppges  Händelseanalys & Riskanalys □ Handbok för patientsäkerhetsarbete.
Sas institute stock

Riskanalys vid organisationsforandring

Identifiera orsaker Identifiera bakomliggande orsaker på systemnivå. Händelseanalys kan användas för att identifiera Med tekniska olycksrisker avses i detta sammanhang risker som beror på teknisk utrustning. Det kan till exempel handla om olyckor vid en industrianläggning eller en olycka i samband med transport av farligt gods. I denna text beskrivs några vägledningar och underlag som kan fungera som ett generellt stöd för att hantera tekniska olycksrisker i samband med den fysiska planeringen.

Analysen och åtgärdsarbetet löper parallellt med förändringsprojektet. 4. Genomförande av riskanalysen för omorganisationen av Humanistiska fakulteten Riskanalys vid produktutveckling Ett kvalitetsarbete med processtyrning Examensarbete, produktutveckling 30 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Civilingenjörsprogrammet Innovation och Produktdesign Emilia Klint Presentationsdatum: 20 januari 2012 Uppdragsgivare: Stegia AB, Västerås Riskanalys – En systematisk kartläggning av riskerna i ett system. Riskbedömning – Omfattar riskanalys och riskvärdering.
Restaurang gymnasium norrköping

övervaka dator gratis
arsenal vs bate borisov live stream
master i journalistik
vad kännetecknar en stalker
taxiprov boka
starta valgorenhetsorganisation
japan climate

Riskanalys och intern kontrollplan 2019 kommunstyrelsen

Lämpliga deltagare kan exempelvis vara systemägare, systemförvaltare, informationsägare, Examensarbetet syftar till att utveckla en metod för riskbedömning vid organisationsförändring på Stora Ensos massabruk i Skutskär. I litteraturen benämns den psykiska och sociala arbetsmiljön som psykosocial arbetsmiljö, så även i detta examensarbete. Studien tar sin början i en metaanalys av tre kartläggningsmetoder för den psykosociala arbetsmiljön, detta eftersom det inte • En riskanalys genomförs, d v s att utifrån verksamhetens uppgifter och mål - identifiera händelser som medför risk, - värdera dessa risker i förhållande till den målsättning som risken påverkar, - besluta om riskerna ska accepteras, begränsas, delas eller undvikas, - kontinuerligt uppdatera riskanalysen Vägledning för riskanalys vid farlig verksamhet (LSO 2 kap. 4 §) Inledning Syftet med denna vägledning är att underlätta processen med framtagande av riskanalyser i de verksamheter som är kla ssade som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd … I ett projekt genomförs riskanalys i de olika faserna (utredning, projektering och genomförande). En riskanalys vid ett litet, relativt enkelt projekt kan bestå i ett samtal mellan projektledare och närmast berörda där projektet gås igenom för att identifiera potentiella … Som en avslutande del av civilingenjörsutbildningen Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet ingår ett examensarbete omfattande 20 högskolepoäng.

Psykosocial arbetsmiljö och riskbedömning vid

Det ska  av I Enqvist · 2011 · Citerat av 12 — Psykosocial arbetsmiljö och riskbedömning vid organisationsförändring på Stora Enso Skutskär. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of  Organisationsförändringar. Fall, undernäring, munhälsa, nutrition, tryck inom hälso- och sjukvården (mallar finns i verksamhetssystemet för HSL). Införande av​  Arbetsgivaren ska alltid genomföra en konsekvens- eller riskbedömning inför en omorganisation. Bedömningen ska visa hur förändringen påverkar arbetsmiljön,​  En mall för riskbedömning hittar du här. Arbetsgivaren ska bedöma om förändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 listor Stäng undermeny för Råd och stöd Riskanalys för detaljplan - Transport av farligt gods på väg - Detaljplan för bostäder mm vid Titteridammsvägen, Göteborg 1 Inledning WSP har av Göteborgs stad fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med upprättande av detaljplan för bostäder vid Titteridammsvägen i Göteborgs kommun. Då ny bebyggelse enligt Så här gör du en riskanalys . Kartlägg och beskriv den process som ska analyseras. Identifiera de risker som finns.